קבוצת רכישה

קבוצת רכישה נדל”נית היא קבוצת אנשים המתאגדת יחד על מנת לבנות מבנה מגורים או מסחר.

התארגנויות של קבוצות רכישה לרכישת קרקע ולבניה משותפת עליה הפכו בשנים האחרונות לתופעה רווחת ביותר בשוק הנדל”ן. בשונה מן העסקה ה”מסורתית” במסגרתה רוכש מתקשר בהסכם עם קבלן לשם רכישת דירה, בקבוצות הרכישה – בהתקשרות הכוללת מערכת של חוזים, נערך פיצול בין עסקת רכישת הקרקע (עסקה הנערכת בין בעל הקרקע לבין קבוצת הרוכשים) לבין עסקת קבלת שירותי הבניה (עסקה הנערכת בין הקבלן המבצע לבין הרוכשים), כאשר ההתארגנות במסגרת קבוצות רכישה מהווה דרך התמודדות עם עליית מחירי הדירות וניסיון להביא להוזלת עלויות רכישת דירה.

קבוצת רכישה מתארגנת, לרוב, באמצעות חברה המנהלת המארגנת את כל שלבי הרכישה והבנייה. הקבוצה מאפשרת לחבריה להקטין את פערי התיווך שבקניית הנכס כמוצר מוגמר.

הסכם השיתוף הינו המסמך המרכזי המגדיר את מערכת היחסים בין השותפים לבין עצמם, מסמך המסגרת שנועד להוביל את הצדדים למטרתם – ביצוע פרויקט הבניה עד לסיומו בקבלת הדירות ורישום הזכויות ע”ש קבוצת הרוכשים. הסכם השיתוף כולל את חלקו של כל שותף בפרויקט. לעתים כבר בהסכם השיתוף ישנו נספח המפרט את הגדרת היחידה הנרכשת של כל רוכש, מיקומה, שטחה, ואת השטחים הנלווים לה, תוך שמובהר כי תיאור היחידה איננו סופי וכפוף לשינויים.

ההסכם כולל גם אומדן עלויות של הפרויקט כולו ולעתים אף את עלותה המשוערת של כל דירה שתיבנה, על בסיס הערכה שמאית שמעריכה את עלותה של כל דירה ביחס לכל יתר הדירות המתוכננות בהתחשב בנתוני הדירה השונים.

.הסכם השיתוף כולל גם התייחסות לבעלי המקצוע השונים שילוו את הפרויקט ואת דרכי ההתקשרות עמם: מנהל הנדסי המלווה את הפרויקט ומפקח על עבודת הקבלן המבצע, אדריכל הפרויקט, עו”ד המלווה את כל ההיבטים המשפטיים של הפרויקט ורו”ח המפקח על ההתנהלות הכספית של הפרויקט.